1علی دشتی4
2رضا اسدی3
3محمدرضا سلیمانی3
4امیر حسین حسین زاده3
5آرمان رمضانی2
6معین عباسیان2
7آرش رضاوند1
8عبدالله ناصری1
9مهدی ترابی1
10رضا علیاری1
11محمد صادق بارانی1