1رضا اسدی5
2علی دشتی4
3امیر حسین حسین زاده4
4محمدرضا سلیمانی3
5آرمان رمضانی3
6معین عباسیان2
7آرش رضاوند1
8عبدالله ناصری1
9مهدی ترابی1
10رضا علیاری1
11محمد صادق بارانی1
12مهرداد کفشگری1
13رضا جعفری1