1علی دشتی4
2محمدرضا سلیمانی3
3رضا اسدی2
4آرش رضاوند1
5عبدالله ناصری1
6آرمان رمضانی1
7مهدی ترابی1
8معین عباسیان1
9رضا علیاری1