نام گل
مهدی ترابی9
محمد عباس زاده6
علی قلی زاده6
آرمان رمضانی5
محمدرضا سلیمانی3
حامد شیری2
امید خالدی2
رضا اسدی1
محمد دانشگر1
محمدحسین کنعانی زادگان1